آزمایشگاه هیدرو استاتیک

۱-خش باز نمودن شیر از گلویی مخزن

۲- بخش بازرسی چشمی بیرونی و داخلی مخزن و توزین

۳- بخش شستشوی داخلی مخزن

۴- بخش تست هیدرو استاتیک (شامل سه زیر بخش :ورودی ، واترجکت و خروجی)

۵- بخش بستن شیر مخزن