بکس کامیونی ( یک اینچ)

  • قدرت ۲۴۰۰n.m
  • دور۳۹۰۰rpm
دسته: