داینو

داینامومتر یا Dynamometer وسیله ای برای تست ریمپ ایسیو و اندازه گیری گشتاور، قدرت اسب و دور موتور یک موتور دوار است. اساس کار تست داینو این است که نیروی گشتاور و دور موتور یک موتور را محاسبه کند که با استفاده از فرمول می توان قوه اسب را نیز بدست آورد. داینو ملاک خوبی برای سنجش بیشینه قدرت سر چرخ‌ها است