دستگاه تنظیم نور چراغ

  • کلید تست
  • قاب اصلی دستگاه
  • صفحه مختصات و تنظیم
  • نور سنج و آینه تنظیم که در برخی مدلها بصورت لیزری می باشد.
  • ستون مدرج متصل جهت تنظیم ارتفاع دستگاه
  • مجموعه چرخها جهت جابجایی دستگاه
  • صفحه نمایش دیجیتال یا صفحه عقربه ای
  • درجه تراز دستگاه
  • قابلیت اندازه گیری شدت پاشش نور