ست کامل ترمیم رنگ

  • قابل استفاده به همراه چسب برای صافکاری بیرنگ